Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

‘ÖZGÜR BİREY, GÜÇLÜ TOPLUM, DAHA DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE’
01.03.2021

Adalet Bakanlığı tarafından ‘Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye’ vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak.

 

İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan Türkiye’nin bu süreçte temel politikası belgesi olacak.

 

Belge, mevzuat ve idari faaliyetleri hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde ele alıyor. Mülkiyet hakkına, kazanılmış haklara, suç ve cezanın şahsiliğine, masumiyet karinesine güçlü bir vurgu yapıyor, bu alanlarda somut değişiklikler planlıyor.

 

Ayrıca, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, hakimlik teminatını ve adalete erişimi güçlendirecek önemli faaliyetler öngörüyor.

 

Eylem Planı nihai amacını ‘‘yeni ve sivil bir anayasa yapmak’’ olarak belirtiyor. Dolayısıyla 2 Mart aynı zamanda yeni anayasa çalışmaları için bir milat anlamına geliyor.

 

SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI DA DAVET EDİLDİ

İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yarın saat 13.30’da düzenlenecek olan toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.

Siyasi Parti Genel Başkanlarının da davet edildiği toplantıya; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Yüksek Yargı Kurumları Başkanları, Kabine Üyeleri, Gayrimüslim Cemaat Temsilcileri, Büyükelçiler ile BM, AB, Avrupa Konseyi, AİHM temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları başkanları, rektörler, dekanlar, akademisyenler, hukukçular ve gazeteciler katılacak.

 

ÜST DÜZEY FARKINDALIK

İnsan Hakları Eylem Planı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı temelindeki reform ve ilerleme iradesine dayanıyor.

Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey bir farkındalık ve güçlü bir koruma sisteminin oluşturulmasını öngören Eylem Planı ile hak ve özgürlükler alanını geliştirici değişiklikler, mülkiyet hakkı ve sözleşme hürriyetine ilişkin kişileri koruyucu faaliyetler hedefleniyor.

 

KIRILGAN KESİMLER KORUNACAK, TOPLUMSAL REFAH ARTACAK

Eylem Planı, insan hakları standartlarının yükseltilmesine yönelik 9 amaç ve 11 temel ilkeden oluşuyor.

Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesinin de ön planda tutulduğu çalışmada, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması geniş yer alıyor.

Kırılgan kesimlerin korunması, toplumsal refahın güçlendirilmesiyle ilgili önemli adımları içeren İnsan Hakları Eylem Planında ayrıca kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, özel hayatının güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

 

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 1,5 yıllık hazırlık sürecinde toplumun her kesimi çalışmalara dahil edildi.

Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından sendikalara, Barolardan hukuk fakültesi dekanlarına,  hâkim, savcı ve avukatlardan akademisyenlere kadar tüm kesimlerin görüşleri alınarak hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı için gayrimüslim cemaat temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1571 kişinin katılımıyla 5 çalıştay ve 53 toplantı yapıldı.

 

2 BİN 380 SAAT ÇALIŞILDI

Bu süreçte Eylem Planında görev alan hukukçu, akademisyen ve bürokratlar yaklaşık 2 bin 380 saat çalıştı.

Ayrıca hazırlık sürecinde 2014-2019 Eylem Planı’nın uygulama sonuçları, AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme kararları, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletlerin ilgili komitelerinin rapor ve tavsiye kararları, Avrupa Birliği ülke raporları ile AGİT belgeleri ve diğer ülkelerin Birleşmiş Milletlere sundukları İnsan Hakları Eylem Planlarına ilişkin analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

 

TEMEL İLKELER

Eylem Planı devletin tüm kurum ve kuruluşları, faaliyetlerini Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan 11 temel ilke esas alınarak hazırlandı.

1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2-  İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

EYLEM PLANININ AMAÇLARI

İnsan Hakları Eylem Planının, insan hakları standartlarının yükseltilmesine yönelik 9 amacı şu şekilde:

 

- Daha Güçlü Bir İnsan Hakları Koruma Sistemi

- Yargı Bağımsızlığı ve Adil Yargılanma Hakkının Güçlendirilmesi

- Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık

- İfade, Örgütlenme ve Din Özgürlüklerinin Korunması ve Geliştirilmesi

- Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi

- Kişinin Maddi ve Manevi Bütünlüğü ile Özel Hayatının Güvence Altına Alınması

- Mülkiyet Hakkının Daha Etkin Korunması

- Kırılgan Kesimlerin Korunması ve Toplumsal Refahın Güçlendirilmesi

- İnsan Hakları Konusunda Üst Düzey İdari ve Toplumsal Farkındalık

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr