Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

BASIN AÇIKLAMASI (15.08.2016)
07.07.2016

    İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün 14 Ağustos 2016 tarihinde Twitter hesabından paylaştığı mesajında yer alan  "Türkiye'nin 15 yaşın altındaki çocukların cinsel ilişkiye girmesine izin vermesine dair kararı iptal edilmeli. Çocukların şiddet ve cinsel istismara karşı daha az değil, daha fazla korunmaları lazım." şeklindeki açıklamaları yanlış bilgiye dayalı, asılsız, maksatlı ve gerçeklerle örtüşmeyen iddialardır. 

      5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Çocukların cinsel istismarı" kenar başlıklı 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında, on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocukları cinsel yönden istismar eden kişinin, "sekiz yıldan onbeş yıla" kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, ikinci fıkrasında ise, yine aynı mağdurlara karşı cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, hapis cezasının "onaltı yıldan az olamayacağı" düzenlenmiştir.

    Anayasa Mahkemesi 12/11/2015 tarihli ve 2015/26 E., 2015/100 K., sayılı kararında, 5237 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasının Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermiş ve bu karar 11/12/2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ancak iptal hükmünün, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiş olması nedeniyle 5237 sayılı Kanunun mevcut hükmü halen yürürlüktedir.

    Aynı şekilde, Anayasa Mahkemesi 26/05/2016 tarihli ve 2015/108 E., 2016/46 K., sayılı kararında, 5237 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş ve bu karar 13/07/2016 tarihli ve 29769 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ancak  iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiş olması nedeniyle 5237 sayılı Kanunun bu hükmü de halen yürürlüktedir.

    Anayasa Mahkemesinin iptal kararları en erken 11 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olup, çocuklara yönelik cinsel istismar eylemlerinin cezalandırılması konusunda herhangi bir yasal boşluk yoktur,Anayasa Mahkemesi'nin verdiği süre içinde yeni kanuni  düzenleme yapılarak herhangi bir yasal boşluğun oluşmasına da izin verilmeyecektir.   

    Mevcut durum itibarıyla, çocuklara yönelik cinsel istismar eylemlerinin cezalandırılmasına ilişkin maddeler halen yürürlükte olup, Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklara karşı işlenen cinsel istismar eylemlerinin cezasız kaldığı iddiaları tamamen gerçek dışı ve asılsızdır. 

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr