Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın Adli Yıl Açılışı ile ilgili mesajı (01.09.2014)
07.07.2014

Yargımızın Değerli Mensupları, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım;

Bağımsız ve tarafsız bir yargı, hukuk devletinin ön şartı, hukuk güvenliğinin olmazsa olmazı ve sağlıklı bir demokrasinin temel koşuludur.
Bağımsız ve tarafsız yargı, sadece yasal düzenlemelerle, idari tasarruflarla ya da alt yapı yatırımlarıyla inşa edilemez. Bütün bunların yanında tarafsız ve bağımsız bir yargı; ancak Anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre hareket eden, bunun dışındaki bütün bağlılıkları reddeden tarafsız ve bağımsız hakim ve savcıların verdiği adil kararlarla tesis edilebilir.

Yargı kararlarının eleştirilmesi yargıya, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına müdahale anlamına gelmez. Demokratik hukuk devletlerinde yargı kararları eleştirilemez kutsal metinler değildir. Yasama ve yürütmenin yargı kararlarına uyma ve uygulama mükellefiyeti, bu kararların eleştirilemeyeceği şeklinde değerlendirilemez. Bütün demokratik hukuk devletlerinde yargı kararları eleştirilebilir, hiçbir yargı mensubu da kararın eleştirisinden alınganlık göstermez, eleştiriyi şahsileştirmez, aksine eleştiriden azami derecede istifadenin yollarını arar. Yargı kararlarının eleştirisini yargıya müdahale olarak değerlendirmek, ancak demokratik hukuk devleti anlayışını içselleştirememe, kendini ve kararlarını la yüs’el olarak görme anlamına gelir.

Yargı görevi yapanlar ancak kararlarıyla konuşur. Kararın gerekçesi, karar hakkında açıklama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Karar veya gerekçe, eksik veya yanlışsa ya da yetersizse, yapılacak hiçbir açıklama yanlışı düzeltmez, eksikliği gidermez, yetersizliği ortadan kaldırmaz, toplum vicdanında adaleti tesis etmez ve hiçbir kimseyi de tatmin etmez. Kararlar üzerine ayrıca açıklama yapılması kararların veya gerekçelerinin eksikliğinin, yanlışlığının yahut yetersizliğinin karinesidir.

Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.
Anayasa ve kanunlara uymak ve uygulamak, hem yasamanın hem yürütmenin hem de yargının temel görevidir. Yasama organı, dünyada yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak toplumun talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni kanunlar yapabileceği gibi mevcut kanunlarda değişiklik de yapabilir.
Kanun yapma ya da kanunlarda değişiklik yapma, yürütmeye de yargıya da müdahale anlamına gelmez. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, erklerin görevlerini yapmasını engelleyecek şekilde yorumlanamaz.

Yargı makamlarını temsil eden bazı kişilerce yapılan açıklamalarda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından söz edilirken, yargı içinde yapılanmış siyasi, ideolojik veya zümrevi yaklaşımların görmezden gelinerek, yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunun “Yasama” ve “Yürütme”ye yüklenmesi ve bu organların yegane suçlu olarak gösterilmesi büyük bir saptırma ve çelişkidir. Bu saptırma ve çelişki, sorunun kamufle edilmesine neden olmakta, yaşanan olumsuzlukların kaynağının tespit edilmesini engellemekte ve çözümünü daha da zorlaştırmaktadır.

Hiçbir demokratik sistem, adalet dağıtmakla görevli yargı mensuplarının siyasi, ideolojik veya zümrevi bir yapının ilkelerine istinat ederek keyfi muamelede bulunmasına, yetki ve görevlerini suistimal ederek vatandaşların yargı eliyle mağdur edilmesine ve bu haksızlığın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adı altında yasama ve yürütmeye fatura edilmesine müsaade etmez, edemez.

Yargı görevi yapanların belirli bir siyasi, ideolojik veya zümrevi çıkar amacıyla hareket ettikleri yönünde bir algının oluşması yargıya verilebilecek en büyük zarardır. Yargı gücünü kendi siyasi, ideolojik veya zümrevi çıkarları doğrultusunda kullananlara karşı ilk itiraz etmesi gerekenler ise, yargı görevi yapanlar olmalıdır. Çünkü taraflı ve bağımlı hareket ederek yargı gücünü kötüye kullananlar en çok görevini tarafsız ve bağımsız bir şekilde ifa eden hakim ve savcılarımızın güvenilirliğine, saygınlığına ve hukuk güvenliğine zarar vermektedir.

Anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre görevlerini yerine getiren hakim ve savcıların, hukuk devletine ve yargıya olan güveni daha da yükselteceklerine, yargıya dönük her tür olumsuz algı ve yaklaşımları ortadan kaldıracaklarına olan inancımız tamdır. Zira bağımsız ve tarafsız hakim ve savcılarımızın yargı üzerine düşen ve düşürülen her türlü gölgeden rahatsız olduklarını biliyorum. Onlara inanıyor ve güveniyorum.

Bu vesileyle, 2014-2015 adli yılınızı kutluyor, tüm yargı çalışanlarına bu zamana kadarki fedakârca çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek başarılar diliyorum.

01.09.2014

BEKİR BOZDAĞ
ADALET BAKANI

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr